Πολιτική Ποιότητας

Η «Α. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ – Κ. ΜΠΑΪΛΟΣ Ο.Ε.», ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης και συνεχώς μεταβαλλόμενης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στην βελτίωση της οργανωτικής της δομής αποσκοπώντας πάντα στην καλύτερη εξυπηρέτηση των Πελατών της, αποφάσισε να αναπτύξει και να εγκαταστήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2015.

Πολιτική της «Α. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ – Κ. ΜΠΑΪΛΟΣ Ο.Ε.» αποτελεί η ανταπόκριση των Υπηρεσιών που παρέχει στις απαιτήσεις των Πελατών της και όλων των ενδιαφερόμενων μερών και την ικανοποίηση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας.

Οι προδιαγραφές ποιότητας της Εταιρείας θα είναι σύμφωνες με τις επιβαλλόμενες από την νομοθεσία ή/και θα τις υπερκαλύπτουν σε περίπτωση που οι υπάρχουσες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Πελατών.

Για την επιτυχία των παραπάνω στόχων μακροπρόθεσμα η Εταιρεία:

  • βελτιώνει συνεχώς τις μεθόδους και τις διαδικασίες της,
  • εκσυγχρονίζει τον παραγωγικό εξοπλισμό της και τον εξοπλισμό ελέγχων,
  • Αξιολογεί τους κινδύνους και τις ευκαιρίες στις διεργασίες που ακολουθεί
  • προσπαθεί για ποιοτική τελειότητα σε ατομικό επίπεδο και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η «Α. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ – Κ. ΜΠΑΪΛΟΣ Ο.Ε.» υποστηρίζει ότι η επιτυχία εξαρτάται από την συνεχή ικανοποίηση των Πελατών της. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού συμμετέχει όλο το ανθρώπινο δυναμικό από την Διοίκηση έως τα στελέχη, στην διερεύνηση,  στην βελτίωση της παραγωγικής διεργασίας και  στην πρόληψη μη συμμορφώσεων του συστήματος Ποιότητας της Εταιρείας. Η δόμηση σταθερής σχέσης εμπιστοσύνης με τους Πελάτες αποτελεί βασικό σκοπό της Επιχείρησης και για την επίτευξή του έχουν αναπτυχθεί μετρήσιμοι δείκτες και στόχοι, οι οποίοι παρακολουθούνται σε συνεχή βάση.

Η πολιτική αυτή της ποιότητας βασίζεται στην συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας με έμφαση στην συμμετοχή αυτού στις διαδικασίες αυτής.

Σκοπός της «Α. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ – Κ. ΜΠΑΪΛΟΣ Ο.Ε.» είναι να ανταποκρίνεται με τον πιο Ικανοποιητικό, Αποτελεσματικό και Οικονομικό τρόπο στις απαιτήσεις του Πελάτη και να του παρέχει την σιγουριά ότι επιτυγχάνεται η επιδιωκόμενη ποιότητα.

Η Πολιτική Ποιότητας ανασκοπείται ετησίως ή όταν απαιτηθεί από εσωτερική ή εξωτερική απαίτηση.

 

Για την Εταιρεία,

Κωνσταντίνος Μπαϊλός